Scroll To Top

 

על הספר

"חצר הסרפדים", 2001

 

שירים שנכתבו כרישומי צבע מרצדים למציאות אישית. שירי-ציור המתארים מקומות עלומים, מנוכרים בחלקם, זרים ביופיים ומרובי פנים. נופים נפשיים.

שירים שנוצרו מתוך משבי זמן חד-פעמיים של התודעה. שירים שמקור נביעתם ממקומות שהיו ועודם. כי באין כיכר מרכזית אחת לבוא או לצאת ממנה זה מה שנותר - הליכה מתוך חצר של סרפדים בדרך אין סוף שבילים.

 

 

 


 

 

 


 

 

על הספר

"בין שמשות אחרות", יוני 2006

על הספר כותב הסופר דן - בניה סרי :

"מיכל עלמה, מצליחה בלשון שיריה ללכד מילים, לכאורה פרוזאיות, ולהעניק להן צירוף פיוטי הנוגע במיתרי ליבם של קוראי שירה קשובים. שירים לא מעטים מחזיקים בך בעת קריאתם, ולכאורה, חש אתה בתוכם, כמתערסל בתוך עריסה קסומה, אם גם כואבת, לימים רחוקים ואפשר ספק אחרונים, ואולי מעבר להגדרות שחולשתן נסיונן הנואל להדמות לחכמות, טוב אם נצטט בית אחרון מתוך אחד השירים בשם: וכשהשער נפתח ...

וכשהשער נפתח

אבני-הרוח גולגלו

במורדות האבודים

של תפילותיי

וכרעתי ברך

למציאות אחרת

אל מול גליו האפלים

של

חוף שיריי.

 

"בין שמשות אחרות" הוא ספר במהות קינה. הטקסטים עוסקים במות האהבה ובניתוק של האדם מעצמו, דרך מוטיבים ודימויים של שקיעה.  שירים מתוך הספר מקושרים ומתחברים גם להדי התקופה בה אנו חיים, וכן מהויות, תכנים ומיתוסים הקיימים בקבלה היהודית דרך קבלת האר"י, מושג "מות האלוהים", ובהקשרים רוחניים נסתרים. הספר קיבל את קרן עמו"ס .
 

השבר החברתי הגדול נעוץ בחוסר האהבה ובבעיות תקשורת בין אדם לחברו. ובין אדם לעצמו. כל שיר מבטא משמעות זו קצת אחרת, מנקודת מוצא שונה, והפרט נתון תמיד בתוך המכלול השלם.
התכנים נכתבו מתוך מקום אישי אך גם ובמקביל מתוך התבוננות במרחב. הקשרים למיתוסים בקבלה מהווים סוג של התכתבות עם צינורות רוחניים מובהקים, כמו גם התכתבות עם סיפורי המקרא: סיפור גן עדן, סיפור מגדל בבל, ועולמות רחוקים המתקיימים אי - שם, בעולם אחר, בין שמשות אחרות.

אהבת גבר - אשה הינו הצינור המרכזי לכאורה שדרכו עוברים מקבילים נוספים, והם באים לקונן, לספר מתוך התבוננות פנימה, ודרך מבט רב כיווני, על מקום השקוע בדמדומיו.


ביטוי לתהליך המבקש לתור אחר הנעלם, חיפוש אחר משמעויות הנגזרות מהחיים של תחילת המאה ה - 21. את העידן מגדירה מ.ע. בשם: "עידן בין השמשות".
 

 

 


 

 


 

על הספר

"סופנו אל היקיצות", הוצאת צבעונים, 2010

שירי הקובץ סופנו אל היקיצות מבטאים את  אופיו המורכב של עידן בין השמשות.  

שירה שנכתבה בין השנים 2003- 2010.

 

עידן בין השמשות כתקופה הנעה בין צירי אור וחושך, באיזורי דמדומים גשמיים אפוקליפטיים. שירי הקובץ סופנו אל היקיצות מבטאים אמירות רב משמעיות ובאים לסמל ולתאר הדי תקופה בה אנו חיים דרך מקרים, מהויות, תכנים, מיתוסים, דרכים מתחדשות, קבליות, מקומיות, יקומיות- אוניברסליות, בשפה אישית ומזוהה.

 

ל?ח?מ?ך? ה?ד??ל ע?ל פ??ר?י ע?נ?י?י

ע?רו?ת?י ב??ע?רו?ת?ך? מ?צ?ע?פו?ת

ב??פ?ו?כ?נו? ה?ר?יק?ים נ?ח?נ?קו?ת פ??ש?רו?ת

נ?ד?ד?ה ש??נ?ת?נו? ע?ל מ?ד?ש??או?ת.

 

חו?ט?י עו?ר?רו?ת?ך? פ??ר?מו? ש??מ?יכ?ת כ??פו?ר?י

מ?ג?ד??ל?ים א?ר?כ??ים ב??ע?נ?נ?י י?ק?יצו?ת

מ?ה?פ??כ?י נ?פ?ש? פ??ת?י?נ?ים י?ע?ו??רו?

ל?ילו?ת – או?ר?ם, או?ר?ם – ל?ילו?ת

ב??ג?ל??י ש??נ?ה מ?ס?ע?ר?י חו?לו?ת

ב??אנו? א?ל ה?נ??ד?ידו?ת.

 

http://www.news1.co.il/Archive/0014-D-52964-00.html