Scroll To Top

ת??ד?ר 


ת??ד?ר מ?עו?ר?פ?ל ו?ד?מו?ת ג?בו?ה?ה מ?ן ה?ש?ח?ק?ים,

פ?ת?ח א?ת ש?ע?רו?.

עו?ל?ם ה?הו?א ע?כ?ש?יו

ב?ש?ע?ת ה?י?ק?יצ?ה.

ה?רו?ח? מ?ב?יא?ת?נו? ל?ר?או?ת

א?ש?ר?י ה?א?ד?ם ש?ב?י?דו? ל?ה?ב?ה

ו?הו?א תו?ח?ב?ה א?ל ב?ין ע?צ?מו?ת?יו.