Scroll To Top
כ??ל א?יש דו?ב?ר ש?פ?ה א?ח?ר?ת
מ?תו?ך ב??ינ?ה סו?ת?ר?ת
א?ל ז?ה ש?מו?ל.

א?יש ל??א י?ב?ינ?הו?,
ב?ינו? ל?ב?ין ע?צ?מו?
ל??א נו?ת?ר א?יש.

כ?ל א?יש ב??ל?ב??ל ש?פ?ת?ו?,
ש?פ?ת ע?ו?ור?ת,
א?ל תו?ך תו?ג?ה עו?כ?ר?ת,
א?ין א?יש או?תו? י?ב?ין.

א?יש לא י?ב?ינ?הו?,
ב?ינו? ל?ב?ין ע?צ?מו?,
ל?א נו?ת?ר א?יש.

כ??ל א?יש עו?ס?ק ב?ש?פ?ת א?מו?,
בו?ר?ר מ?יל?ים מ?תו?ך ע?צ?מו?.
ו?מ?ילו?ת?יו י?אמ?רו? א?ת ש?ר?צ?ה לו?מ?ר
כ?ל א?יש י?אמ?ר,
א?ת מ?ה ש?ל?א יו?כ?ל לו?מ?ר.

א?יש ל?א י?ב?ינ?הו?,
ב?ינו? ל?ב?ין ע?צ?מו?,
ל?א נו?ת?ר א?יש.

ו?ב?א?ש?ר ב??ל?ב?ל ש?פ?ת?ם,
ב?א?ר?ץ א?ין א?ר?ץ.
ב?ל?ל ש?פ?ת?ם,
ב?ד?ר?ך ב?לא א?ר?ץ.
ש?כו?נ?ן ש?פ?ת א?ם,
ב?א?ר?ץ ה?נו?ל?ד
ע?כ?ש?יו בו?נ?ה י?מ?ים,
ו?ב?ל?ילו?ת בו?נ?הו?,
ש?ם
א?ת
ה?מ?ג?ד?ל.

מתוך הספר בין שמשות אחרות