Scroll To Top

א?ד?ם א?ל ת?ו?ך? יו?מו?


א?ד?ם א?ל ת?ו?ך? יו?מו?

מ?ת?ו?ך? ה?ל??י?ל?ה

ב??ת?ו?ם י?ו?ם, מ?ת ל??י?ל?ה

יו?ם ב??יו?מו?

ש??ל?ו?ות?ו? מ?ת?ה?פ??כ?ת

מ?ח?לו?מו? א?ל ת?ו?ך? יו?מו?

ח?י ח?ל?קו?, מ?ת ב??ח?ל?קו?

נו?ל?ד 

א?ל ת?ו?ך? ה?ל??י?ל?ה

מ?ת ל?י?ל?ה מ?ה?י?ו?ם.

 

יו?ם א?ל ת?ו?ך? יו?מו?

מ?ת?ו?ך? ל?י?ל?ה

יו?ם מ?ג??יע? יו?ם

מ?ת?ו?ך? ל?י?ל?ה

ד?ו?ר?ך א?ת ג?ל?גו?לו?.

מ?ת?א?ר?ך? ל??י?ל?ה

נ?ש??כ??ח ב??ק?ר

מ?ת?ו?ך? ש??נ?תו?

י?יעו?ר י?ו?ם.

 

נ?ש??כ??ח ל?י?ל?ה א?ל ה?י?ו?ם

נו?ל?ד ב??ל??י?ל?ה, מ?ת ב??ב??ק?ר 

נו?ל?ד ב??י?ו?ם, מ?ת ב??ל??י?ל?ה

מ?ת ל?י?ל?ה א?ל ה?י?ו?ם.

 

נ?גו?ז ל?ב??וק?ר

ש??ח?ר מ?ת?כ??ל??ה

מ?ה?יו?ול?דו? 

ג??בו?לו? ב??ש???מ?ש?

חו?ל?ם ע?ל י?ר?חו?.

א?ד?ם א?ל ת?ו?ך? יו?מו?

מ?ת?ו?ך? ל??י?ל?ה

ח?לו?ם ב??ש???מ?ש? 

ק?ץ מ?ש??מ?ש?

י?ש??ן א?ל ת?ו?ך? יו?מו.

 

נ?ר?ד??ם ח?ל?קו?

ח?ל?קו? ב?ו?-ע?ר

ח?י ל?מו?ת 

א?ל ת?ו?ך? ה?ל??י?ל?ה

נ?ש??כ??ח- נ?ז?כ??ר

ח?ל?קו?.