Scroll To Top

ל?ש??ר??ד עו?ל?ם ש??כ??ל?ו? ק?ר?ח

נ?מ?ס? ל?ה?פ?ש??יר כ??ה?ינו?מ?ה מ?כ?ו??נ?ת

ע?ל צו?ר?תו? ה?מ??ת?פ??ש???ר?ת  מו?ר?ע?פ?ים נ?חו?מ?ים.

 

מ?ב?נ?ים א?נו?ש??י??ים מ?ט??ים ל?ב?נ?י??ה גו?ת??ית

מ??סו?ר?ת??ית

ב??נ?ק??יו?ן ג??מו?ר.

 

ל?ח?פ?ר א?ל סו?ף עו?ל?ם

ל?ב?נו?ת ש?ו??חו?ת ר?יב?ו?ע?יו?ת

ב??ח?ל?ו?נו?ת ג??בו?ה?ים

א?ד??יר?ים ש??ל א?ו?יר.

 

כ??א?ל?ו? ה?י?ה א?ר?כ?יט?ק?ט ב??ת?כ?נו?נו?

מ?י ש??צ??פ??ה ל?ז?ה.

מ?ת?כ?נ?ן א?ת קור ה?ע?ב?ר?ים ו?ה?ל?א ש??ב?ים 

ש??כ??ב?ר י?ש??ר??דו? א?ת ה?מ?צו?קו?ת.

 

נ?ת?ל?ה ב??ש???ר?ש??ר?או?ת כ??ב?יד?ה

א?ל רו?ם ש??מ?י?ם מ?כ?מ?יר?ים,

נוט?ה ל?בו?ז ל?כ?ל ב??כ?י?ן, ע?גו?ם פ??נ?ים

ה?מ??ב?כ??ה מ?ב?נ?ים ש???בו?ר?ים ש?ל ב??ית א?ד?ם.

 

א?ה?ל?ים נ?ב?נו? מ?ה?יכ?ל?ו?ת נ?מ?ס?ים.

 

מ?עו?ל?ם ל?א ה?י?ה

ש??ב?ר?יר?י כ??אן יו?ת?ר ב??ח?י??י ה?ו?ה.

 

צו?ר?ה ס?ת??ג?ל?ת??נ?ית מ?ר?ח?פ?ת, חו?ס?מ?ת ר?או?ת

ת??כ?ף ג??ם ה?יא ת??ת??נ?פ??ץ מ?ע?ל?יה?

ה?כ??ל י?ש?ו?ב ל?מ?קו?מו?.

 

?ב?עו?ל?ם ש??כ??ל?ו? ק?ר?ח

ק?ירו?ת??יו נ?מ?ס?ים.