Scroll To Top

א?ץ קו?צ?ב ב??ן קו?צ?ב

ק?צו?ב?יו ל?ה?ת?י?יצ??ב

ב??ד?ב?ו?ר מ?ע?צ?ב

נ?יצ??ב ל?מ?צ??ב.

ק?ץ ל?בו?א קו?צ?ב

קו?צ?ב ו?נ?ת??ק?צ?ב.

י?צ??ב מ?ח?צ?ב ל?ק?צ?ב.

כ??נ?ץ ב??ין נ?יצ?ים נו?צ?ץ

כ??נ?ץ ב??ין מ?ח?ד??ל?ים ל?ה?ת??פ?ח?ל?ץ

כ??ח?ץ ל?ה?ש??ת??ח?ץ.

ס?דו?ם ח?ז?ר ל?ב?עו?ר

כ??ל ח?ילו? ה?ל?ך? ו?יי?צ?ה?ב

ו?ק?ם ע?ל ה?מ??י?צ??ב

ל?נ?ק?ב נ?ק?ב?יו

ל?פ?רו?ק ת??ר?ב??יו?ת??יו ל?חו?ר?בו?ת??יו.

י?מ?ג??ר ת??ק?וו?ת

י?ש???ב??ר ש?ב?ר?יו

ר?אש??ית י?מ?ים י?ת?פ??ל?ץ

מ?ו?ע?ד ג?ו?ג ו?מ?גו?ג י?א?ל?ץ

י?ק?ץ ר?אש? נ?ח?ש? ל?ח?ל??ץ

ל?ש?ו?נו? מ?נ??ק?ב?יו ל?מ?צ?ץ

ו?ב?ר?אש? ד??מ?דו?מ?יו י?נ?ע?ץ

א?ד?ם ל?א?ד?ם י?ז?א?ב.