Scroll To Top

אהובי,

אתה מה שהינך ,

אני מה שאני,

ושם – היה משנינו.

רציתי לגבולך לקרוב,

הגבול היה כל כך קרוב,

וזה מה שמרחיק בינינו.

 

אתה שם,

אני כאן,

תרבות שלך,

תרבות שלי,

קו כה דק עובר בינינו,

וזה מה שמפריד בינינו.

 

אהובי אתה מה שאתה,

אני מי שאני,

ושם – היה משנינו.

 

לנגוע בענן,

להיכוות מהכבשן,

לנוע באוויר,

ולחוש בתהום העומק.

 

כי הרי

אתה מה שהינך

אני מי שאני

ושם בדרך –

יש הרבה משנינו.

 

הארת בעיניך,

את ימיי המוכרים,

והגבעה שלי כוסתה אחרת.

נגעת בליבי,

זרמת אל תוכי,

בדרך לא מוסברת.

 

הנה הגעתי אל גבולך,

הנה הגעת אל לגבולי,

הגבול כזה קרוב,

וזה מה שמפריד בינינו.

 

כי הרי,                                                                                                                  

אתה מה שהינך,                                                          

אני מי שאני,                                                            

ושם בדרך

יש הרבה משנינו.

רציתי לגבולך לקרוב,

הגבול היה כל כך קרוב,

וזה מה שמרחיק בינינו.

 

.